Vedtægter

Kapitel 1

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Foreningens navn er Høje-Taastrup og Omegns Garderforening.

§ 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§ 3. Foreningens formål er på nationalt og upolitisk grundlag at styrke kammeratskab og sammenhold mellem gamle gardere.

§ 4. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde eller har forrettet tjeneste ved Regimentet. Ved indmeldelsen skal medlemmet give en række oplysninger til foreningens registrator, herunder en e-mail adresse, hvis en sådan haves.

§ 5. Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne medlemmer, der på særlig måde har gjort sig fortjent for foreningen.

§ 6. Foreningen er tilsluttet DGI Roskilde Amt under De Danske Skytteforeninger (DDS).

Kapitel 2

Generalforsamling

§ 7. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via elektronisk post (e-mail) til medlemmernes sidst kendte e-mail adresse. Til de medlemmer, der ikke har en e-mail adresse, sendes indkaldelsen med almindelig post til medlemmets sidst kendte adresse.

Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

1)  Valg af dirigent.

2)  Formandens beretning for det forløbne år.

3)  Kassererens regnskabsaflæggelse for det forløbne år.

4)  Fremlæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.

5)  Indkomne forslag.

6)  Valg af formand.

7)  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.

8)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9)  Valg af fanebærer og suppleant.

10) Eventuelt.

§ 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden den 15. januar.

§ 9. Medlemmer, der ved sit virke skader foreningen eller dens omdømme kan udelukkes fra foreningen af bestyrelsen.

Stk. 2. Enhver udelukkelse kan forelægges førstkommende generalforsamling af medlemmet eller bestyrelsen til godkendelse.

§ 10. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der inden generalforsamlingen har betalt kontingent for det forløbne år.

Stk. 2. Alle beslutninger på en generalforsamling kan vedtages ved simpelt flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, undtaget ændringer af vedtægter (jf. § 17) og foreningens opløsning (jf. § 18).

Stk. 3. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning med mindre 1 (en) af de stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlanger skriftlig afstemning.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan, når bestyrelsen finder det nødvendigt, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail/brev til medlemmernes sidst kendte adresse, jf. § 7, 2. og 3. punktum. 1/5 af foreningens medlemmer kan forlange, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når de over for bestyrelsen skriftligt og med motiveret dagsorden, stiller krav herom.

Kapitel 3

Bestyrelse

§ 12. Bestyrelsen består af:

1 formand

1 næstformand

1 kasserer

1 sekretær

1 medlem

Stk. 2. Bortset fra formanden, der vælges på den ordinære generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Formanden vælges for et år ad gangen. Øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, idet der på hver ordinær generalforsamling afgår to efter tur. Afgår et bestyrelsesmedlem uden for tur, indtræder vedkommendes suppleant i bestyrelsen i den resterende del af vedkommendes valgperiode.

Stk. 4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant som vælges for et år ad gangen.

Kapitel 4

Regnskab og økonomi

§ 13. Foreningen tegnes overfor tredjemand af enten formand, næstformand eller kasserer.

Stk. 2. Formanden kan give skriftlig fuldmagt til et bestyrelsesmedlem til at tegne foreningen i særlige tilfælde.

§ 14. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal i revideret stand udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et fremlagt budget.

Stk. 2. Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent træder i kraft pr. 1. januar det følgende år.

§ 16. Kontingent skal være betalt senest den 1. april.

Kapitel 5

Vedtægtsændringer

§ 17. Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Ændringsforslaget skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen (jf. § 8).

Stk. 2. For at ændringen kan vedtages kræver det, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Kapitel 6

Foreningens opløsning

§ 18. Foreningen kan kun opløses, dersom 4/5 af foreningens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling, der er indkaldt med dette formål.

§ 19. Er der på en generalforsamling, som nævnt i § 18, ikke fornødent flertal for foreningens opløsning, indkaldes til en ny generalforsamling efter reglerne i § 11. På denne efterfølgende generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 20. I tilfælde af foreningens overdrages foreningens midler og effekter til De Danske Garderforeninger.

 

--- oOo ---

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1976 og er i revideret form vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2011 og efterfølgende godkendt af Høje-Taastrup Kommune den 2. marts 2011.